Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Odszkodowanie wypłacone pracownikowi za zniszczoną odzież prywatną

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z...
W ramach topiku:
Obowiązki pracodawcy i pracownika
Warto wiedzieć: Powody, dla których pracownik otrzymuje odszkodowanie mogą być bardzo różne. I co do zasady odszkodowania są wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym.
Płace

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

 W zakładzie pracy, przy wykonywaniu zleconych prac budowlanych, doszło do zdarzenia (podczas wkładania pianki montażowej do pistoletu doszło do niekontrolowanego wycieku z uszkodzonego opakowania), w wyniku którego została uszkodzona odzież prywatna pracownika. Na wniosek pracownika, pracodawca zgodził się wypłacić pracownikowi rekompensatę 200 zł za zniszczenie prywatnej odzieży.

Czy taka rekompensata stanowi przychód podatkowy pracownika?

 

W mojej opinii wypłacona kwota za zniszczone rzeczy nie podlega zwolnieniu, stanowi ona bowiem odszkodowanie.

 

Zgodnie z art. 12 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczoną w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy – dalej k.p.

Ze zwolnienia z opodatkowania nie korzystają jednak m.in.:

 

- określone w prawie pracy odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

- odprawy pieniężne wypłacane na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

- odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,

- odszkodowania wynikające z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.

 

W mojej opinii w opisanej sytuacji wskazane zwolnienie nie ma zastosowanie. Dlatego też wypłacone odszkodowanie (rekompensata) będzie podlegała opodatkowaniu. Jedynie w sytuacji gdyby odzież została zniszczona podczas wypadku przy pracy, wypłacona rekompensata mogłaby podlegać zwolnieniu, bowiem zgodnie z art. 2371 k.p. pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługuje od pracodawcy odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy, z wyjątkiem utraty lub uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz wartości pieniężnych.

lista dokumentów

Produkty polecane

Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE

Książka zawiera wzory dokumentów (np. wnioski, oświadczenia, zezwolenia) oraz rozporządzenia i...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Książka zawiera kompleksowe omówienie nadzwyczajnego sposobu ustania stosunku pracy - rozwiązania...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł

Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie

Zamieszczone w książce opracowania dotyczą różnych aspektów problematyki związanej z podstawami...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Więcej na temat

Pracodawca zapłaci pełne odszkodowanie zwolnionemu

17-07-2017
W 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) objęła nadzorem spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK). To umożliwiło przeprowadzenie kontroli w SKOK Wesoła. Nim to jednak nastąpiło, zarząd kasy podpisał aneks do umowy o pracę z dyrektorem operacyjnym. Na jego podstawie, w przypadku zwolnienia z pracy, zainteresowany zyskał prawo do 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

Czytaj kolejny
artykuł

Pracowniku! Nie musisz podpisywać się pod nałożoną karą porządkową!