Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Czy po porodzie, gdy umowa ulegnie rozwiązaniu, zasiłek będzie wypłacał ZUS?

Pracodawca może jedynie za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie potrącić z ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy kwotę nienależnie wypłaconego zasiłku chorobowego. W przypadku, gdy umowa o pracę ulega rozwiązaniu w dniu porodu płatnikiem zasiłku macierzyńskiego jest ZUS - opowiada ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Piotr Kostrzewa.
W ramach topiku:
Ubezpieczenia chorobowe
Warto wiedzieć: W przypadku, gdy umowa o pracę ulega rozwiązaniu w dniu porodu płatnikiem zasiłku macierzyńskiego jest ZUS.
Ubezpieczenia

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

Firma X z 1 stycznia 2017 r. stała się płatnikiem zasiłków ZUS. Pani Kowalska (pracownica Firmy X) przebywa na zwolnieniu lekarskim (w związku z ciążą) od października 2016 r., a jej umowa uległa przedłużeniu do dnia porodu. Pracodawca wypłacił Kowalskiej zasiłek za styczeń, a następnie przekazał do ZUS pismo informujące, że ponieważ pracownica kontynuuje (nieprzerwanie) pobieranie zasiłku, toteż ZUS powinien kontynuować wypłatę zasiłku, więc pracodawca zawnioskował, aby ZUS przejął z powrotem wypłatę zasiłku od lutego. Zatem pracodawca wypłacił Kowalskiej zasiłek za styczeń i o wartość zasiłku pomniejszyć składki podlegające wpłacie do ZUS. Okazało się jednak, że ZUS wypłacił zasiłek za część stycznia i zażądał by pracodawca skorygował nadpłacony zasiłek i dopłacił składki. Zaś od lutego to już ZUS wypłaca zasiłek. Umowa pracownicy rozwiąże się z dniem porodu, a pracodawca będzie musiał jej wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Czy pracodawca z tego ekwiwalentu będzie mógł potrącić nadpłacony zasiłek bez zgody pracownicy na podstawie art. 87 k.p. (mając również na uwadze orzecznictwo, np. wyrok z dnia 17 lutego 2004 r., sygn. akt I PK 217/03)?

Czy potrzebna jest zgoda pracownicy?

Czy po porodzie (gdy już umowa ulegnie rozwiązaniu) nadal ZUS będzie wypłacał zasiłek (już macierzyński)?

Pracodawca może jedynie za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie potrącić z ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy kwotę nienależnie wypłaconego zasiłku chorobowego. W przypadku, gdy umowa o pracę ulega rozwiązaniu w dniu porodu płatnikiem zasiłku macierzyńskiego jest ZUS.

Zapraszamy na największą bezpłatną konferencję HR - HR Tech Summit 2017 r. - już 27 kwietnia!

Stosownie do art. 87 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy – dalej k.p., z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – pracodawca może bez zgody pracownika potrącić tylko takie należności, jak:

1)

sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

2)

sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

3)

zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,

4)

kary pieniężne przewidziane w art. 108 k.p.

Ponadto na mocy art. 87 § 8 k.p. pracodawca także bez zgody pracownika może odliczyć w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Przepis art. 87 k.p. nie przewiduje więc, że pracodawca może bez zgody pracownika potrącić z wynagrodzenia za pracę kwoty nienależnie pobranego zasiłku chorobowego. W dotychczasowym orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że pojęcie "wynagrodzenia za pracę", do którego odwołuje się art. 87 § 1 k.p. obejmuje również ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (wyrok SN z 11.06.1980 r., I PR 43/80). W tym samym orzecznictwie trafnie przyjmuje się, że z ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie mogą być potrącane bez zgody pracownika wyrażonej na piśmie inne należności niż określone w art. 87 § 1 k.p. (wyrok SN z 29.01.2007 r., II PK 181/06). Pogląd ten jest w pełni uzasadniony nie tylko z uwagi na brzmienie art. 87 k.p., ale również z uwagi na brzmienie art. 91 § 1 k.p., który stanowi, że należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 k.p. mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie. Dokonując potrącenia za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie pamiętać także trzeba, że zgodnie z art. 91 § 2 k.p. wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości wskazanej w tym przepisie.

Zgodnie z art. 177 § 3 k.p. umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu (nie dotyczy to umowa o pracę na zastępstwo). Ubezpieczonej, której umowa o pracę ulegał przedłużeniu do dnia porodu – zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – dalej u.ś.p. – przysługuje zasiłek macierzyński po ustaniu ubezpieczenia chorobowego. Z art. 29a ust. 1 u.ś.p. wynika, że przedmiotowy zasiłek przysługuje przez okres ustalony przepisami k.p. jako okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Płatnikiem zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu ubezpieczenia chorobowego jest ZUS, o czym świadczy brzmienie art. 61 ust. 2 pkt 2 lit. d) u.ś.p. ZUS wypłaca zasiłek macierzyński również za dzień porodu, w którym nastąpiło ustanie stosunku pracy.

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Artykuł pochodzi z Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami Sprawdź 

Kostrzewa Piotr
lista dokumentów

Produkty polecane

Biblioteka Pomocy Społecznej PAKIET 2016

Biblioteka Pomocy Społecznej Praktyczna, przeznaczona dla pracowników socjalnych i administracji...
Cena: 147.66
Promocja: 0.00 zł

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Silver

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Silver daje Ci dostęp do profesjonalnej bazy...
Cena: 146.37
Promocja: 60.28 zł

Urlop rodzicielski, macierzyński, wychowawczy... rewolucja w przepisach! [EBOOK PDF]

W dniu 17 czerwca 2013 r. wchodzi w życie ustawa zmieniająca przepisy o urlopach macierzyńskich,...
Cena: 9.90
Promocja: 7.92 zł

Więcej na temat

Pracodawco, nie zapomnij o nowym numerze konta ZUS!

02-02-2017
Firmy same będą musiały pilnować, czy ZUS przyznał im nowy numer konta do wpłacania składek. Jeśli tego nie zrobią, mogą mieć kłopoty. Także finansowe – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

 

Czytaj kolejny
artykuł

Ile wynosi norma czasu pracy nauczyciela akademickiego?