Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Czy pracodawcy mogą zawrzeć porozumienie dotyczące przejścia pracowników?

Kadry Płace HR
Pracodawca jest na etapie zmian organizacyjnych związanych z jednym z działów. Zmiany będą polegały na tym, że 2 osoby z restrukturyzowanego...
W ramach topiku:
Dokumentacja Stosunek pracy Urlopy i zwolnienia od pracy Zatrudnienie Wynagrodzenia Rynek pracy

Pracodawca jest na etapie zmian organizacyjnych związanych z jednym z działów. Zmiany będą polegały na tym, że 2 osoby z restrukturyzowanego działu przejdą do innej firmy (niepowiązanej strukturalnie, finansowo firmą pracodawcy). Obecnie istnieje niepisane porozumienie między firmami o przejściu 2 pracowników.
Czy w związku z powyższym należy zawrzeć pisemne porozumienie między firmami dotyczące przejścia 2 pracowników?
Czy takie porozumienie między firmami zwalnia pracodawcę z wypłaty odprawy związanej z rozwiązaniem umowy o pracę (zwolnienie nastąpi tylko i wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy)?
Jaka powinna być treść wypowiedzenia i czy powinno zawierać informacje o porozumieniu między firmami?

Zawarcie takiego porozumienia między pracodawcami jest jak najbardziej dopuszczalne. Porozumienie pracodawców jest dość rozbudowaną czynnością prawną - obejmuje ona 3 elementy:
porozumienie 2 pracodawców,
rozwiązanie stosunku pracy między pracownikiem a dotychczasowym pracodawcą,
nawiązanie przez pracownika stosunku pracy z nowym pracodawcą. (L. Florek, w: Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2009, s. 222). Potwierdza to wyrok SN z dnia 31 stycznia 1977 r., I PRN 141/76, OSNCP1977, nr 8, poz. 147, zgodnie z którym "zmiana pracy w wyniku porozumienia zakładów pracy następuje wówczas, gdy porozumienie to jest połączone z rozwiązaniem stosunku pracy między pracownikiem a dotychczasowym zakładem pracy i nawiązaniem przez tego pracownika stosunku pracy z nowym zakładem pracy".

Oprócz samej zmiany pracodawcy porozumienie pracodawców może także obejmować uprawnienia pracownika. Wskazuje na to wyrok SN z dnia 27 listopada 1980 r., I PRN 124/80 (OSNCP 1981, nr 6, poz. 113), stwierdzający iż "porozumienie zakładów pracy w przedmiocie zmiany pracy przez pracownika jest umową prawa pracy dwóch stron porozumienia, tj. dotychczasowego i nowego pracodawcy i wobec tego, że wywołuje ono skutki prawne dla pracownika, za zgodą zainteresowanego pracownika może obejmować także jego uprawnienia urlopowe". Oznacza to, że w porozumieniu takim można postanowić, że nowy pracodawca "przejmuje" uprawnienia urlopowe pracownika i pracownik w miejsce otrzymania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu od dotychczasowego pracodawcy będzie mógł wykorzystać ten urlop w naturze u nowego pracodawcy. Zdaniem L. Florka porozumienie może obejmować również inne uprawnienia pracownika, które nabył on u dotychczasowego pracodawcy. Dotyczy to zwłaszcza zaliczenia okresu zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy do zakładowego stażu u nowego pracodawcy (L. Florek, op. s. 222).
Zawarcie takiego porozumienia nie zwalnia natomiast dotychczasowego pracodawcy z obowiązku wypłaty odprawy, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 października 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.) - dalej u.z.g. Artykuł 8 u.z.g. w obecnym brzmieniu nie przewiduje żadnych wyłączeń prawa do odprawy - przysługuje ona w każdym przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika (czy to w drodze wypowiedzenia, czy to w drodze porozumienia stron zawartego z inicjatywy pracodawcy), jeżeli pracodawca zatrudnia, co najmniej 20 pracowników. Wobec tego należy uznać, że odprawę należy wypłacać także wówczas, gdy pracownik bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy podejmuje nową pracę, nawet jeżeli jej podjęcie nastąpiło w wyniku porozumienia pomiędzy pracodawcami (M. Latos - Miłkowska, Ł. Pisarczyk, Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, Warszawa 2005, s. 145).

Monika Latos-Miłkowska - specjalista z zakresu prawa pracy
lista dokumentów

Produkty polecane

System prawa pracy. TOM IV. Indywidualne prawo pracy. Pozaumowne stosunki pracy

W tomie IV Systemu prawa pracy przedstawione zostały zagadnienia dotyczące pozaumownych stosunków...
Cena: 299.00
Promocja: 269.10 zł

Psychologia dla trenerów

Ostatnimi czasy zawód trenera zdobył sobie ogromną popularność i jednocześnie uznanie społeczne....
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy....

Zbiór uwzględnia zmiany, które zostały opublikowane do dnia 1 września 2016 r., w tym m.in.: Kodeks...
Cena: 63.00

 

Czytaj kolejny
artykuł

Ustawodawstwu jakiego państwa w zakresie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podlega obywatel Indii zatrudniony w Polsce?