Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Czy pracodawcy przysługuje dofinansowanie w pełnej wysokości, jeżeli młodociany zdał egzamin praktyczny we wcześniejszym terminie?

Pracodawca ubiega się w gminie o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Młodociany pracownik był zatrudniony na czas od...

Pracodawca ubiega się w gminie o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Młodociany pracownik był zatrudniony na czas od 1.09.2014 r. do 31.08.2017 r. (zgodnie ze świadectwem pracy), egzamin zdał jednak 25.08.2017 r. Czy pracodawcy należy się pełne dofinansowanie czy powinno zostać ono pomniejszone o 6 dni (od 26.08 do 31.08)?

 

W mojej ocenie pracodawcy kwotę dofinansowania powinno się wypłacić w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia młodocianego pracownika. Jednak ostateczną decyzję w tej sprawie musi podjąć wójt (burmistrz, prezydent miasta) przyznający dofinansowanie.

 

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe - dalej u.p.o., pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli m.in. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał egzamin, zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania – dalej r.p.z.m. Należy jednak pamiętać, że w odniesieniu do młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli przygotowanie zawodowe przed dniem 1 września 2017 r., stosuje się przepisy § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego i ich wynagradzania. Jednocześnie w art. 122 ust. 2 u.p.o. zostało zawarte, że jeżeli w przypadku nauki zawodu okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia. Zatem w mojej ocenie należy zwrócić uwagę na przepis zawarty w § 11 ust. 1 r.p.z.m., który stanowi, że wiedza i umiejętności nabyte przez młodocianego podczas nauki zawodu są sprawdzane w trakcie egzaminu. Natomiast w § 19 ust. 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.01.2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych zostało określone, że za datę zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przyjmuje się datę wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Mając powyższe na uwadze należy uznać, że w tym przypadku wiedza i umiejętności nabyte przez młodocianego podczas nauki zawodu zostały sprawdzone 25.08.2017 r., a tym samym "z tym dniem" zakończyła się nauka zawodu. Zatem jest podstawa, aby temu pracodawcy kwotę dofinansowania wypłacić w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.

  Vademecum Biegłego Rewidenta Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Vademecum Biegłego Rewidenta Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

lista dokumentów

Produkty polecane

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy....

Stan prawny na 24 stycznia 2017 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS PRACY: 12...
Cena: 63.00
Promocja: 31.50 zł

Kodeks pracy. Komentarz

Kolejne, 7. wydanie cieszącego się największym uznaniem czytelników komentarza do kodeksu pracy...
Cena: 299.00

MERITUM Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nowości w wydaniu 2017: omówienie zmienionych regulacji Kodeksu pracy dotyczących obowiązkowych...
Cena: 259.00

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy zagraniczni studenci muszą mieć zezwolenie na pracę?