Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Czy pracodawcy przysługuje dofinansowanie w pełnej wysokości, jeżeli młodociany zdał egzamin praktyczny we wcześniejszym terminie?

Pracodawca ubiega się w gminie o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Młodociany pracownik był zatrudniony na czas od...

Pracodawca ubiega się w gminie o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Młodociany pracownik był zatrudniony na czas od 1.09.2014 r. do 31.08.2017 r. (zgodnie ze świadectwem pracy), egzamin zdał jednak 25.08.2017 r. Czy pracodawcy należy się pełne dofinansowanie czy powinno zostać ono pomniejszone o 6 dni (od 26.08 do 31.08)?

W mojej ocenie pracodawcy kwotę dofinansowania powinno się wypłacić w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia młodocianego pracownika. Jednak ostateczną decyzję w tej sprawie musi podjąć wójt (burmistrz, prezydent miasta) przyznający dofinansowanie.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe - dalej u.p.o., pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli m.in. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał egzamin, zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania – dalej r.p.z.m. Należy jednak pamiętać, że w odniesieniu do młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli przygotowanie zawodowe przed dniem 1 września 2017 r., stosuje się przepisy § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego i ich wynagradzania. Jednocześnie w art. 122 ust. 2 u.p.o. zostało zawarte, że jeżeli w przypadku nauki zawodu okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia. Zatem w mojej ocenie należy zwrócić uwagę na przepis zawarty w § 11 ust. 1 r.p.z.m., który stanowi, że wiedza i umiejętności nabyte przez młodocianego podczas nauki zawodu są sprawdzane w trakcie egzaminu. Natomiast w § 19 ust. 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.01.2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych zostało określone, że za datę zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przyjmuje się datę wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Mając powyższe na uwadze należy uznać, że w tym przypadku wiedza i umiejętności nabyte przez młodocianego podczas nauki zawodu zostały sprawdzone 25.08.2017 r., a tym samym "z tym dniem" zakończyła się nauka zawodu. Zatem jest podstawa, aby temu pracodawcy kwotę dofinansowania wypłacić w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.

lista dokumentów

Produkty polecane

Demokracja w zakładzie pracy. Zagadnienia prawne

Monografia dotyczy prawnych aspektów demokracji w miejscu pracy. Czytelnicy odnajdą w niej między...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł

Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje, że od 1 stycznia 2017 r.,...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

System prawa pracy. TOM II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna

Tom II "Systemu Prawa Pracy" obejmuje część ogólną indywidualnego prawa pracy. Jest to problematyka...
Cena: 299.00
Promocja: 269.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy do pracownika oddelegowanego do Polski z firmy mającej siedzibę w Chinach mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług?