Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Jaka jest podstawa zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy, który uległ wypadkowi w pierwszym dniu pracy?

Kadry
Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, w jaki sposób naliczyć podstawę świadczenia pieniężnego za czas niezdolności do pracy dla zleceniobiorcy, który uległ wypadkowi przy pracy w pierwszym dniu jej świadczenia, w przypadku gdy na umowie zlecenie została uwzględniona stawka godzinowa brutto 16,00 zł, zaś umowa została zawarta od 3 do 30 kwietnia.
W ramach topiku:
Ubezpieczenia chorobowe Ubezpieczenie wypadkowe

Zleceniodawca zatrudnia powyżej 20 pracowników, wypadek został uznany za wypadek przy pracy, zgodnie z kartą wypadku, zaś zleceniobiorca nie posiada obecnie innego tytułu do ubezpieczenia.Czy na wysokość świadczenia będą miały wpływ poprzednie okresy zatrudnienia u innych pracodawców?

Ekspert wyjaśnia:

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego finansowanego z ubezpieczenia wypadkowego stanowi przychód zleceniobiorcy za kwiecień 2018 r. po uzupełnieniu.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – dalej u.ś.p., świadczenia pieniężne z tytułu następstw wypadków przy pracy i chorób zawodowych określa odrębna ustawa. Jak wynika z art. 7 ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – dalej u.u.s.w.p., przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego, podstawy jego wymiaru oraz wysokości, a także przy jego wypłacie, stosuje się odpowiednio przepisy u.ś.p. z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy. Stosownie zatem do art. 8 u.u.s.w.p., zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu. W praktyce oznacza to, że prawo do tego zasiłku ubezpieczony nabywa bez okresu wyczekiwania, pod warunkiem jednak, że został zgłoszony do ubezpieczenia wypadkowego. Świadczenie finansowane z tego ubezpieczenia przysługuje bowiem nawet wtedy, gdy zleceniobiorca nie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Doradztwo telefoniczne - natychmiastowa pomoc ekspertów. Możliwość nielimitowanej liczby indywidualnych konsultacji telefonicznych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zapytaj o ofertę >>

W świetle art. 48 ust. 1 w związku z art. 3 pkt 4 i art. 48 ust. 2 u.ś.p., podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy po odliczeniu 13,71% składek ZUS potrąconych od kwoty tego przychodu. W tym miejscu należy wskazać, że przychód zleceniobiorcy pomniejsza się o 13,71% podstawy wymiaru składek ZUS, niezależnie od tego czy przystąpił on do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy, podstawę wymiaru zasiłku dla wykonawcy zlecenia stanowi przeciętny miesięczny przychód za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. Co istotne, przez pełny miesiąc ubezpieczenia w odniesieniu do zleceniobiorcy rozumie się ten, w którym podleganie ubezpieczeniu rozpoczyna się od pierwszego dnia. Niepełnym kalendarzowym miesiącem ubezpieczenia będzie zatem miesiąc, w którym przed datą objęcia ubezpieczeniem przypada sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy.

Ponadto, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się przychód uzyskany za okres nieprzerwanego ubezpieczenia, z tytułu którego przysługuje zasiłek. Za okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego/wypadkowego uważa się także kolejne nieprzerwane okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu/wypadkowemu z tego samego tytułu oraz okresy między którymi wystąpiła przerwa przypadająca na niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy.

  Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

W sytuacji opisanej w pytaniu nie mają zastosowania regulacje dotyczące uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłku przychodu za poprzednie miesiące wykonywania kontraktu, ponieważ prawo do zasiłku powstało w pierwszym miesiącu realizacji umowy. Co do zasady bowiem podstawy wymiaru zasiłku należnego wykonawcy zlecenia nie dopełnia się. Od tej reguły istnieje jednak jeden wyjątek. Otóż, w myśl 49 ust. 1 pkt 2 i 2 u.ś.p., jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego/wypadkowego, podstawę wymiaru zasiłku stanowi:

1. najniższa miesięczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku, po odliczeniu 13,71% składek ZUS – dla ubezpieczonych, dla których określono najniższą podstawę wymiaru składek,

2. kwota przychodu określona w umowie przypadająca za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku, po odliczeniu 13,71% składek ZUS, a jeżeli kwota ta w umowie nie została określona, kwota przeciętnego miesięcznego przychodu innych ubezpieczonych, z którymi płatnik składek zawarł takie same lub podobne umowy – dla ubezpieczonych wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia;

Stosownie jednak do art. 49 ust. 2 u.ś.p., jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego/wypadkowego, a okres ubezpieczenia chorobowego/wypadkowego rozpoczął się po przerwie nieprzekraczającej 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego/wypadkowego z innego tytułu, przy ustaleniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego stosuje się odpowiednio przepis art. 37 ust. 1. Z kolei zgodnie z art. 37 ust. 1 u.ś.p. jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie, które ubezpieczony będący pracownikiem osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy.

Przepisy zawarte w u.ś.p. nie odnoszą się do sytuacji, w której w umowie zlecenia nie została określona kwota przychodu, a u płatnika składek nie ma innych ubezpieczonych, których przychód mógłby zostać przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku. Zagadnienie to zostało wyjaśnione w komentarzu ZUS do u.ś.p. Wynika z niego, że w przypadku, gdy u płatnika składek w miesiącu, w którym powstało prawo do zasiłku ubezpieczonego, dla którego nie została określona najniższa podstawa wymiaru składek nie ma innych ubezpieczonych, których przychód powinien zostać przyjęty, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przychód osiągnięty przez ubezpieczonego.

W związku z powyższym, w omawianym stanie faktycznym wyliczeń należy dokonać albo na podstawie art. 37 ust. 1 u.ś.p., albo w oparciu o zasady wskazane przez ZUS w zależności od tego czy:

• zleceniobiorca legitymuje się wcześniejszym okresem ubezpieczenia z innego tytułu, z tym że przerwa w tym ubezpieczeniu jest dłuższa niż 30 dni,

• zleceniobiorca legitymuje się wcześniejszym okresem ubezpieczenia z innego tytułu (pracowniczego), a przerwa w tym ubezpieczeniu nie przekroczyła 30 dni.

W pierwszym przypadku do obliczenia podstawy wymiaru zasiłku należy przyjąć przychód faktycznie osiągnięty przez zleceniobiorcę, po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą 13,71%. W omawianej sytuacji będzie to bardzo niski przychód, ponieważ uzyskany wyłącznie za godziny przepracowane przed wypadkiem.

Natomiast w razie wystąpienia drugiego przypadku, do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego zostanie przyjęte wynagrodzenie, które ubezpieczony osiągnąłby, gdyby wykonywał umowę przez pełny miesiąc kalendarzowy, czyli wynagrodzenie uzupełnione. Kwota dopełnionego przychodu nie może jednak przekraczać kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą 13,71% składek ZUS.

W praktyce oznacza to, że w celu uzupełnienia przychodu, wynagrodzenie osiągnięte przez wykonawcę zlecenia za 1 dzień po pomniejszeniu o 13,71% składek ZUS należy pomnożyć przez 30 dni kwietnia.

  Dowiedz się więcej z książki 116,10
RODO. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy [PRZEDSPRZEDAŻ]
Darmowa dostawa od 50zł Darmowa dostawa już od 50 zł Sprawdź 

lista dokumentów

Produkty polecane

Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie

Zamieszczone w książce opracowania dotyczą różnych aspektów problematyki związanej z podstawami...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

MERITUM Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nowości w wydaniu Meritum BHP 2017: omówienie zmienionych regulacji Kodeksu pracy dotyczących...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz

Książka została przygotowana przez prawników praktyków pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia od...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł

Więcej na temat

W jaki sposób powinien postąpić pracodawca, jeśli pracownik uległ wypadkowi podczas pracy zdalnej?

06-06-2017
Pytanie Użytkownika Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Pracownik uległ wypadkowi w dniu, w którym pracował zdalnie z domu w formie telepracy. W momencie zgłoszenia wypadku przez pracownika do działu HR okazało się, że pracownik nie ma podpisanej umowy o telepracy oraz że nie wysłał mailowego potwierdzenia do przełożonego o pracy zdalnej tego dnia. Jak powinien zachować się pracodawca?

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy pracodawca musi zwrócić pracownikowi pieniądze za uszkodzenie prywatnego ubrania?