Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

W jaki sposób wypełnić ZUS Z-3, jeżeli pracownik wynagradzany jest stawką godzinową?

Kadry Płace Ubezpieczenia
Wynagrodzenie pracownika zostało określone w stawce godzinowej. Czy w razie wystawienia zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3 wysokość tego...
W ramach topiku:
Czas pracy Dokumentacja Wynagrodzenia Dokumentacja płacowa

Wynagrodzenie pracownika zostało określone w stawce godzinowej.
Czy w razie wystawienia zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3 wysokość tego wynagrodzenia należy wpisać w pkt 10, kolumna 6 czy też może 7?
Dotychczas ZUS wskazywał, że wynagrodzenie w stawce godzinowej winno być wykazywane w kolumnie 7 (zmienne wynagrodzenie miesięczne brutto), jednakże ostatnio określono, że wynagrodzenie to powinno być wykazywane w kolumnie 6 (stałe wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki stałe w pełnej miesięcznej wysokości określonej w umowie o pracę brutto), dodając zarazem, że jeżeli pracownik nie przepracował pełnego miesiąca - wynagrodzenie to powinno być wykazane po uzupełnieniu. Podstawą tego poglądu jest pismo ZUS z dnia 29 listopada 2007 r., znak: 992800/6000/123/2007/SKn/4.
W związku z tym, w której kolumnie powinno być wykazane wynagrodzenie godzinowe pracownika na zaświadczeniu ZUS Z-3, a jeżeli w kolumnie 6 - to na jakich zasadach należy dokonać uzupełnienie tego wynagrodzenia (gdy pracownik nie przepracował pełnego miesiąca z przyczyn usprawiedliwionych)?

Wynagrodzenie zasadnicze pracownika określone stawką godzinową powinno być wykazane w kolumnie 6 tabeli zawartej w pkt 10 druku ZUS Z-3. Natomiast uzupełnienie przedmiotowego wynagrodzenia - w przypadku wykonywania pracy przez pracownika jedynie przez część miesiąca - powinno być dokonane poprzez przyjęcie wynagrodzenia, jakie osiągnąłby pracownik, gdyby przepracował cały miesiąc.


Dokumenty stanowiące podstawę wypłaty zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 65, poz. 742, z późn. zm.) - dalej r.o.d. Jednym z takich dokumentów jest druk ZUS Z-3 "Zaświadczenie płatnika składek", którego wypełnienie przez płatnika składek jest niezbędne wówczas, gdy zasiłek wypłacany jest ubezpieczonemu przez terenową jednostkę organizacyjną ZUS. Podstawowe informacje dotyczące wypełnienia tego druku zawarte są w stanowiącym integralną jego część pouczeniu. Z pouczenia tego wynika, że w kolumnie 6 tabeli umieszczonej w pkt 10 druku ZUS Z-3 wykazuje się stałe wynagrodzenie zasadnicze lub inne miesięczne składniki wynagrodzenia w stałej wysokości.
W najczęściej stosowanym przez pracodawców czasowym systemie wynagradzania stawka wynagrodzenia zasadniczego określana jest w odniesieniu do takich jednostek miary czasu jak miesiąc, tydzień, dzień lub godzina. Nie ulega wątpliwości, że wynagrodzenie określone w stawce innej niż miesięczna (np. stawce godzinowej) jest wynagrodzeniem zasadniczym, a jego wysokość miesięczna jest wynikiem przemnożenia stawki godzinowej przez liczbę przepracowanych godzin w danym okresie rozliczeniowym. Wysokość "wynagrodzenia godzinowego" wynika z umowy o pracę, a co za tym idzie wynagrodzenie to należy uznać za stałe wynagrodzenie zasadnicze. Stąd też wynagrodzenie pracownika określone stawką godzinową powinno być wykazane w kolumnie 6 tabeli zawartej w pkt 10 druku ZUS Z-3. Należy przy tym zaznaczyć w druku ZUS Z-3, że wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem godzinowym.
Zasady tzw. uzupełniania wynagrodzenia zostały określone w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, z późn. zm.) - dalej u.ś.p. Należy przyjąć, że uzupełnienie wynagrodzenia określonego w stawce godzinowej - w przypadku, gdy pracownik przepracował jedynie część miesiąca - powinno być dokonane poprzez przyjęcie wynagrodzenia, jakie osiągnąłby pracownik, gdyby przepracował pełny miesiąc (tj. podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni przepracowanych i pomnożenie przez liczbę dni, które pracownik był obowiązany przepracować w tym miesiącu).

Piotr Kostrzewa
lista dokumentów

Produkty polecane

Świadectwo pracy na nowych zasadach oraz inne zmiany w prawie pracy w 2017 r.

Od 1.01.2017 r. w sposób istotny zmieniły się zasady wydawania i wypełniania świadectwa pracy....
Cena: 79.00
Promocja: 67.15 zł

Dochodzenie roszczeń związanych z mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem

W książce w sposób kompleksowy przedstawiono problematykę dochodzenia roszczeń związanych z...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Meritum Ubezpieczenia Społeczne 2017 [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Poradnik omawia zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych i świadczeniami...
Cena: 203.92
Promocja: 0.00 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Dzień wolny w zamian za święto 3 maja dla pracownika zatrudnionego od 5 maja