Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy to dokument, który pracodawca wręcza pracownikowi. Należy to zrobić w ostatnim dniu trwania umowy. Przykładowy wzór pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

  Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

..............................................................

......................................................

(pracodawca oraz jego siedziba

lub miejsce zamieszkania)

(miejscowość i data)

..............................................................

 

(numer REGON-PKD)

ŚWIADECTWO PRACY

1. Stwierdza się, że ..............................................................................................................................................

(imię (imiona) i nazwisko pracownika)

imiona rodziców ..................................................................................................................................................

urodzony ..............................................................................................................................................................

(data urodzenia)

był zatrudniony ....................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

(pracodawca)

w okresie od ........................ do .......................................... w wymiarze ...........................................................

w okresie od ........................ do .......................................... w wymiarze ...........................................................

w okresie od ........................ do .......................................... w wymiarze ...........................................................

2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę .....................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

(rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowane stanowiska

lub pełnione funkcje)

3. Stosunek pracy ustał w wyniku:

a) rozwiązania ......................................................................................................................................................

(tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy)

– 2 –

b) wygaśnięcia .....................................................................................................................................................

(podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy)

4. Został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1

Kodeksu pracy .....................................................................................................................................................

(okres, o który został skrócony okres wypowiedzenia, uprawniający do odszkodowania)

5. W okresie zatrudnienia pracownik:

1) wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze ...............................................................................................

(urlop wypoczynkowy wykorzystany w roku

kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

w tym ...................................................................................................................................................................

(urlop wypoczynkowy wykorzystany na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy

w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

2) korzystał z urlopu bezpłatnego ........................................................................................................................

(okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia)

3) wykorzystał urlop ojcowski w wymiarze ........................................... w ............................. częściach

4) wykorzystał urlop rodzicielski udzielony na podstawie ...................................................................................

(podstawa prawna udzielenia urlopu)

w wymiarze ........................................ w .................................... częściach, w tym na podstawie art. 1821C § 3

Kodeksu pracy w ........................ częściach.

5) wykorzystał urlop wychowawczy udzielony na podstawie .............................................................................

(podstawa prawna udzielenia urlopu)

w wymiarze ....................................... w okresie (okresach) ................................................................................

w ....................... częściach

6) korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, w okresie (okresach) ................................................................

7) wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane w art. 188 Kodeksu pracy .....................................................

..............................................................................................................................................................................

(liczba dni lub godzin zwolnienia wykorzystanego w roku kalendarzowym,

w którym ustał stosunek pracy)

8) był niezdolny do pracy przez okres ........................................................................................................... dni

(liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie,

zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym,

w którym ustał stosunek pracy)

– 3 –

9) ..........................................................................................................................................................................

(dni, za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia,

przypadające w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.,

zgodnie z art. 92 § 11 Kodeksu pracy obowiązującym w tym okresie)

10) odbył służbę wojskową w okresie ..................................................................................................................

(okres odbywania czynnej służby wojskowej lub jej from zastępczych)

11) wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze ............................................

..............................................................................................................................................................................

(okresy wykonywania pracy oraz jej rodzaj i zajmowane stanowiska)

12) wykorzystał dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami

prawa pracy .........................................................................................................................................................

13) ........................................................................................................................................................................

(okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia wskazanym w ust. 1,

uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty)

6. Informacja o zajęciu wynagrodzenia: ...............................................................................................................

(oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej)

..............................................................................................................................................................................

(wysokość potrąconych kwot)

7. Informacje uzupełniające .................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................

(podpis pracodawcy lub osoby

reprezentującej pracodawcę albo

osoby upoważnionej do składania

oświadczeń w imieniu pracodawcy)

POUCZENIE

Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem

o sprostowanie tego świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w

ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo

wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

(podstawa prawna - art. 97 § 21 Kodeksu pracy)

4

SPOSÓB WYPEŁNIANIA ŚWIADECTWA PRACY

1. Nr REGON-PKD

- stanowi identyfikator pracodawcy nadany przez właściwy wojewódzki urząd

statystyczny.

2. Data

- w przypadku wystawiania nowego świadectwa pracy, zgodnie z § 7 ust. 1, 2 i 4

rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia

2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. poz. 2292), pracodawca wskazuje

datę, w której wystawia to świadectwo.

3. W ust. 1

- pracodawca zatrudniający pracownika przejętego od innego pracodawcy

na zasadach określonych przepisami art. 231 Kodeksu pracy lub przepisami

odrębnymi wskazuje również okres jego zatrudnienia u poprzedniego

pracodawcy (poprzednich pracodawców) i wskazuje tego pracodawcę (tych

pracodawców),

- pracodawca wskazuje okres zatrudnienia pracownika w związku z

rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, a także okresy poprzedniego

zatrudnienia u tego pracodawcy, jeżeli nie wydał świadectwa pracy w związku z

rozwiązaniem lub wygaśnięciem poprzedniego stosunku pracy lub poprzednich

stosunków pracy, zgodnie z art. 97 § 1 i 11 Kodeksu pracy.

4. W ust. 3 lit. a

- pracodawca wskazuje jeden z trybów rozwiązania stosunku pracy

określonych w art. 231 § 4 lub § 5, w art. 30 § 1, w art. 48 § 2, w art. 683, w art.

201 § 2 Kodeksu pracy lub w przepisach odrębnych.

Dodatkowo w przypadku rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 30 § 1

Kodeksu pracy:

- za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia - pracodawca wskazuje stronę

stosunku pracy składającą oświadczenie woli w tej sprawie,

- bez wypowiedzenia - pracodawca wskazuje art. 52 albo art. 53 albo

art. 55 Kodeksu pracy,

- na mocy porozumienia stron albo za wypowiedzeniem z przyczyn

niedotyczących pracownika - pracodawca wskazuje art. 1 albo art. 10

ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z

pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U.

z 2016 r. poz. 1474).

5. W ust. 5:

 

w pkt 1

- pracodawca wskazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego

przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje

– 5 –

 

stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje

ekwiwalent pieniężny; odrębnie wskazuje się liczbę dni i godzin urlopu

wypoczynkowego, wykorzystanego przez pracownika do dnia ustania stosunku

pracy, na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy,

w pkt 3 i 4

- pracodawca wskazuje wykorzystany urlop ojcowski i rodzicielski tylko w

przypadku, gdy pracownik ze względu na wiek dziecka mógłby korzystać z

takiego urlopu w kolejnym stosunku pracy; w przypadku, gdy pracownik

wykorzystywał więcej niż jeden urlop ojcowski lub rodzicielski - pracodawca

wskazuje odrębnie urlop wykorzystany na każde z dzieci, podając imię i

nazwisko dziecka,

w pkt 5

- w przypadku, gdy pracownik wykorzystywał więcej niż jeden urlop

wychowawczy - pracodawca wskazuje odrębnie urlop wykorzystany na

każde z dzieci, podając imię i nazwisko dziecka,

w pkt 11

- pracodawca wskazuje okres zatrudnienia pracownika przy wykonywaniu

prac, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7

lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w

szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. poz. 43, z późn.

zm.) - na stanowiskach ustalonych zgodnie z § 1 ust. 2 tego rozporządzenia,

w pkt 12

- pracodawca informuje o wykorzystaniu przez pracownika dodatkowego

urlopu albo innych uprawnień i świadczeń tylko w zakresie mającym wpływ na

uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy, wynikające z przepisów

prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 Kodeksu pracy,

w pkt 13

- pracodawca wskazuje przypadające w okresie zatrudnienia okresy

nieskładkowe określone w ustawie z dnia 17 listopada 1998 r. o emeryturach i

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, 1948 i

2036).

6. W ust. 7 pracodawca zamieszcza informację:

1) o należnościach ze stosunku pracy uznanych przez niego i niewypłaconych pracownikowi do dnia

ustania stosunku pracy z powodu braku środków finansowych;

2) na żądanie pracownika:

a) o wysokości i składnikach wynagrodzenia,

b) o uzyskanych kwalifikacjach,

c) o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu

odszkodowania, gdy zachodzi przypadek określony w § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rodziny,

–6 –

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, przy czym

pracodawca, uzupełniając treść świadectwa pracy o tę informację, podpisuje ją i opatruje datą.

 

  Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

lista dokumentów

Produkty polecane

MERITUM Ubezpieczenia społeczne 2017

Poradnik omawia zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych i świadczeniami...
Cena: 228.00
Promocja: 114.00 zł

Kodeks pracy. Przepisy

Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks pracy wraz z przepisami ją wprowadzającymi. Artykuły...
Cena: 13.90
Promocja: 12.51 zł

System prawa pracy. TOM II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna

Tom II "Systemu Prawa Pracy" obejmuje część ogólną indywidualnego prawa pracy. Jest to problematyka...
Cena: 299.00
Promocja: 269.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.