Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Umowa o pracę na czas określony

Umowa na podstawie, której pracodawca zobowiązuje się zatrudnić pracownika za wynagrodzeniem a ten ostatni zobowiązuje się do świadczenia pracy pod kierownictwem pracodawcy. Umowa ulega rozwiązaniu po upływie przewidzianego w niej czasu. Przykładowy wzór pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Powiązane przepisy z Dz.U.2016.1666 t.j. : art. 25

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

.............................

(miejscowość i data)

Umowa o pracę na czas określony

zawarta w dniu ..................... we ....................., pomiędzy:

....................., zamieszkałą w ....................., przy ul. ....................., legitymującej się dowodem osobistym nr ....................., zwaną dalej "Pracownikiem",

a

..................... z siedzibą we ....................., przy ul. ....................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ....................., XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ....................., posiadającą numer NIP ....................., REGON ....................., reprezentowaną przez: ..................... - Członka Zarządu oraz ..................... - Członka Zarządu, zwaną dalej "Pracodawcą"

Pracownik i Pracodawca zwani są też dalej łącznie "Stronami", a pojedynczo "Stroną".

§ 1

1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku ..................... .

2. Pracownik zostaje zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Czas pracy wynosi 8 godzin dziennie i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym.

3. Pracownik będzie świadczył pracę w siedzibie Pracodawcy oraz w każdym innym miejscu, w którym Pracodawca prowadzi swoją działalność, nie wykluczając wyjazdów służbowych, jeżeli pozostają one w związku z wykonywanymi przez Pracownika obowiązkami.

§ 2

1. Zakres obowiązków Pracownika jest określony w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy o pracę.

2. Stanowisko podlega bezpośrednio ..................... .

§ 3

1. Niniejsza Umowa o pracę zostaje zawarta na czas określony, tj. na okres od dnia ..................... r. do dnia ..................... r.

2. Dniem rozpoczęcia pracy jest ..................... r.

3. Po zakończeniu stosunku pracy Pracownik zobowiązany jest zwrócić Pracodawcy niezwłocznie wszystkie przedmioty powierzone Pracownikowi przez Pracodawcę do używania i wykonywania jego obowiązków.

§ 4

1. Za wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy o Pracę Pracownik otrzymuje stałe wynagrodzenie zasadnicze w wysokości ..................... zł (słownie: ..................... złotych) brutto miesięcznie.

2. Wynagrodzenie za pracę płatne będzie z dołu do 3 dnia każdego następnego miesiąca, przelewem bankowym, bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przez Pracownika.

§ 5

Pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

§ 6

1. W czasie trwania stosunku pracy Pracownik nie będzie prowadził bez uprzedniej zgody Pracodawcy jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej.

2. Pracownik zobowiązany jest przestrzegać wszystkich obowiązujących u Pracodawcy regulacji wewnętrznych.

3. Pracownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszystkie informacje dostarczone, przez Pracodawcę, niezależnie od formy w jakiej zostały dostarczone, jak również uzyskane od Pracodawcy w inny sposób.

§ 7

1. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszej Umowie o pracę mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Pracodawcy.

3. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

........................................ ........................................

(pracownik) (pracodawca)

Załączniki:

Zakres obowiązków pracownika.

  Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Kamińska Agata
lista dokumentów

Produkty polecane

Meritum Ubezpieczenia Społeczne 2017 [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Poradnik omawia zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych i świadczeniami...
Cena: 203.92
Promocja: 0.00 zł

Świadectwo pracy na nowych zasadach oraz inne zmiany w prawie pracy w 2017 r.

Od 1.01.2017 r. w sposób istotny zmieniły się zasady wydawania i wypełniania świadectwa pracy....
Cena: 79.00
Promocja: 67.15 zł

System prawa pracy. TOM II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna

Tom II "Systemu Prawa Pracy" obejmuje część ogólną indywidualnego prawa pracy. Jest to problematyka...
Cena: 299.00
Promocja: 269.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Regulamin wynagradzania uwzględniający podwyżki inflacyjne.