Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

GIODO sprawdzi legalność przetwarzania danych pracowników tymczasowych

W dniu 1 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Jak to zwykle bywa, nałożono na pracodawców kolejne obowiązki , co spowodowało wzrost biurokracji po stronie pracodawców zatrudniających pracowników tymczasowych. Niezastosowanie się do nowych regulacji naraża pracodawców na odpowiedzialność karną w postaci grzywny do 30 tysięcy złotych.
W ramach topiku:
Grupy pracowników Obowiązki pracodawcy i pracownika
Warto wiedzieć: Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych są wymienione w art. 23 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy o ochronie danych osobowych.
Kadry

Po pierwsze, wprowadzono obowiązek prowadzenia ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową. Po drugie, ustanowiono ograniczenia okresu wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego na rzecz konkretnego pracodawcy. Aktualnie agencja pracy tymczasowej może skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

Zważywszy, że pracodawcy wolą zajmować się biznesem, a życie nie znosi próżni, pojawiła się usługa bazy danych tworzonej i prowadzonej przez podmiot zewnętrzny, obejmująca informacje o pracownikach tymczasowych i pracodawcach, u których byli zatrudnieni. Najpopularniejsza tego typu usługa w Polsce jest prowadzona w formie portalu internetowego udostępniającego bazę danych on-line.

Wraz pojawieniem się wspomnianej usługi outsourcingu, powstało pytanie o dopuszczalność jej świadczenia, w kontekście ochrony danych osobowych. Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych w tym przypadku może być albo zgoda osoby, której dane dotyczą – przy czym trzeba podkreślić, że wymaga to oddzielnej zgody, niż standardowo zawierana w CV klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych – albo stwierdzenie niezbędności takiego przetwarzania dla zrealizowania obowiązków nakładanych ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

1. Zgoda pracownika: przed jej udzieleniem powinien on zostać rzetelnie poinformowany o zasadach i celu zbierania i przetwarzania danych, w szczególności o przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych.

2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania obowiązków nakładanych ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – wówczas zgoda pracownika nie jest wymagana.

Epokowa zmiana przepisów o danych osobowych w 2018 r. Epokowa zmiana przepisów o danych osobowych w 2018 r. 26-04-2017 Szkolenie

Jednoczenie w kontekście omawianego portalu istnieją istotne wątpliwości prawne, czy przesłanka dotycząca gromadzenia danych bez zgody pracowników może być zastosowana. Należy odpowiedzieć na pytanie, czy może ona obejmować podmiot, którego te obowiązki nie dotyczą, czyli usługodawcę zewnętrznego. W przypadku przetwarzania danych przez samych pracodawców wydaje się, że przesłanka ta jest spełniona. Obowiązek wykazania spełnienia tej przesłanki leży po stronie administratora danych, np. pracodawcy. Sprawa ma charakter czysto prawny, dlatego też pierwsze rozstrzygnięcie tej kwestii przez uprawniony organ będzie precedensowe.

Zgodnie z zapowiedziami, sprawą z urzędu planuje zająć się Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. GIODO poinformował, że zrobi to kompleksowo, z uwzględnieniem zasad przetwarzania i zakresu przetwarzanych danych osobowych, ich retencji, roli poszczególnych podmiotów biorących udział w przetwarzaniu danych osobowych, sposobu realizacji innych obowiązków, w tym informacyjnego oraz obowiązku zabezpieczenia takich danych przed dostępem osób nieupoważnionych.

Zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieupoważnionych, w systemie informatycznym – takim jak portal internetowy - jest szczególnie ciekawym zagadnieniem, nad którym należy się pochylić w dobie nasilających się cyberataków i wycieków danych. Należy jednak pamiętać, że pracodawcy korzystający z usług pracowników tymczasowych są zobowiązani do przestrzegania wszystkich wymogów dotyczących należytej ochrony danych osobowych. Przy okazji budowania baz danych pracowników tymczasowych warto mieć na uwadze wchodzące od maja 2018 roku przepisy unijne RODO, które wskazują szyfrowanie jako adekwatny sposób ochrony danych osobowych w systemach informatycznych oraz ustanawiają surowe sankcje za naruszenia w tym zakresie.

Podmiot przetwarzający, ma obowiązek poinformowania pracownika, najpóźniej w momencie utrwalenia danych w bazie, o adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, celu i zakresie zbierania danych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, źródle danych, prawie dostępu do treści swoich danych, żądania ich zmiany lub usunięcia.

 

Autor: adwokat Piotr Biernatowski, kancelaria Largo Law

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Prawo pracy

Opracowanie ujmuje całościowo problematykę prawa pracy – z uwzględnieniem najnowszych zmian w...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - program dla nowych Klientów (licencja...

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesna publikacja na którą składa się szereg...
Cena: 2405.88
Promocja: 0.00 zł

Zatrudnienie tymczasowe w polskim prawie pracy. Konstrukcja i charakter prawny

.. W monografi i dokonano omówienia konstrukcji i charakteru prawnego zatrudnienia tymczasowego na...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Reforma od 1 października, pismo KE nie zaburza przygotowań