Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Sejm pracuje nad skróceniem przechowywania akt pracowniczych

Kadry
Nowelizacja, nad którą pracuje Sejm, skróci okres przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat oraz wprowadzi możliwość prowadzenia i przechowywania takiej dokumentacji w postaci elektronicznej.
W ramach topiku:
Dokumentacja Obowiązki pracodawcy i pracownika Dokumentacja płacowa

Zmiany wprowadzi ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, której drugie czytanie odbyło się 9 stycznia w Sejmie.

10 lat archiwizacji zamiast 50

Zmiana, którą chyba najbardziej odczują pracodawcy, to skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych. Zaproponowano by zamiast przez 50 lat, pracodawca przechowywał jedynie przez 10 lat dokumentację osobową i płacową wszystkich pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. 10-letni okres będzie liczony od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

E-dokumentacja pracownicza

Obecnie przepisy nie przewidują możliwości prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej. Po zmianach wybór formy będzie należał do pracodawcy.

Pracodawca będzie mógł zmieniać postać, w której prowadzi i przechowuje dokumentację pracowniczą.

Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną będzie następować przez sporządzenie odwzorowania cyfrowego, w szczególności skanu, i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym upoważnionej przez pracodawcę osoby, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem papierowym.

Z kolei zmiana w drugą stronę, czyli z elektronicznej na papierową nastąpi przez sporządzenie wydruku i opatrzenie go podpisem pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej, potwierdzającym zgodność wydruku z dokumentem elektronicznym

Wynagrodzenie na konto

Obecnie Kodeks pracy jako podstawową zasadę przyjmuje wypłatę wynagrodzenia w gotówce (art. 86 § 3 k.p.). Inny sposób wypłaty wynagrodzenia jest dopuszczalny, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.

Po zmianie przepisów bezgotówkowa forma wypłaty wynagrodzenia będzie formą preferowaną, z zachowaniem możliwości wypłaty wynagrodzenia w formie gotówkowej na wniosek pracownika.

W projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją zaproponowano nowe brzmienie art. 86 § 3 k.p.: „Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych”.

Wypłata wynagrodzenia na rachunek płatniczy wymaga również dokonania zmian w zakresie udostępnianych pracodawcy danych osobowych (art. 22(1) K.p.). Nowelizacja przepisu umożliwi pracodawcy żądanie podania rachunku płatniczego, na który będzie dokonywał wypłaty wynagrodzenia.
 

Ważne!
Jeżeli pracownik będzie chciał otrzymywać wynagrodzenie w gotówce do rąk własnych, będzie zobowiązany do złożenia stosownego wniosku. Wniosek będzie mógł zostać złożony także w postaci elektronicznej bez konieczności opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Od kiedy?

Nowe regulacje mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

  5 ważnych zmian w prawie pracy 2018 5 ważnych zmian w prawie pracy 2018 01-01-2018 Szkolenie

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Książka zawiera kompleksowe omówienie nadzwyczajnego sposobu ustania stosunku pracy - rozwiązania...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł

Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia

Publikacja w sposób całościowy i dogłębny omawia zagadnienie odpowiedzialności prawnej za...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Coaching inteligencji emocjonalnej

Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania uczuć własnych oraz uczuć innych osób....
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Zakaz handlu w niedziele coraz bliżej. Kalendarz niedziel handlowych w 2018 roku