Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Świadczenie pielęgnacyjne w 2018 r. będzie wyższe

Od 1 stycznia 2018 r. nastąpi kolejna waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego. Jego wysokość jest bowiem związana z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku z tym, że najniższa pensja w 2018 r. będzie wyższa o 5 proc. w porównaniu z 2017 r., to świadczenie pielęgnacyjne również wzrośnie o 5 proc.

 

W styczniu 2016 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 1300 zł miesięcznie.

Od 1 stycznia 2017 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1406 zł miesięcznie.

Od 1 stycznia 2018 r. świadczenie pielęgnacyjne wyniesie 1477 zł miesięcznie.

 

Nowa wysokość świadczenia została ogłoszona w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2018 (M.P. poz. 1014).

 

Gminy z urzędu zaczną wypłacać wszystkim uprawnionym wyższe kwoty – nie potrzeba składać nowych wniosków.

 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

  LEX Pomoc Społeczna Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Pomoc Społeczna Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź  Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym  stopniu niepełnosprawności;

2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

 

Agnieszka Matłacz
lista dokumentów
 

Produkty polecane

MERITUM Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne

Książka kompleksowo omawia tę część systemu zabezpieczenia społecznego, jaką jest pomoc społeczna,...
Cena: 228.00
Promocja: 0.00 zł

MERITUM Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne [EBOOK PDF]

Książka kompleksowo omawia tę część systemu zabezpieczenia społecznego, jaką jest pomoc społeczna,...
Cena: 228.00
Promocja: 182.40 zł

Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz

Stan prawny 1 marca 2013 roku. Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz zawiera szczegółową analizę...
Cena: 179.00

 

Czytaj kolejny
artykuł

Zmiana w przyznawaniu najniższych emerytur. Czekało na nią 105 tys. osób